HISTORIE

Na počátku Caritas Christi stojí dvě zcela nevšední osobnosti: laická křesťanka Juliette Molland (1902 - 1979) a dominikán P. Josef Maria Perrin (1905 - 2002).


Juliette Molland se narodila na začátku minulého století v malé vesnici v blízkosti Avignonu ve Francii. Tam prožila celý svůj život.

Je to silná a velkorysá osobnost, její inteligence je plná života. Pracuje v rodinném podniku, slouží své obci a farnímu společenství. Pracuje jako katechetka, zakládá skupinu křesťanské zemědělské mládeže, organizuje slavnosti a divadelní představení, na nichž se podílí celá vesnice. Je také obecní radní.

Po dlouhé cestě duchovního hledání rozpoznala Juliette zcela zřetelně volání žít zcela odevzdaná Bohu, aniž by však opustila "svět". Táže se, zda je to vůbec možné.

V roce 1936, když jí bylo 34 let, setkává se s P. J. M. Perrinem a mluví s ním o své touze a svých pochybnostech. Oba dva rozpoznávají Boží volání k tomu, aby založili "laický řád". Společně krok za krokem určují charakteristické rysy takového povolání. Několik mladých žen, které se cítí povolány odevzdat se zcela Bohu ve světě, se s nimi spojují.

Prvních deset členek této malé skupiny hledání koná společné exercicie a 4. srpna 1937 se při mši sv. zasvěcuje každá z nich Bohu, aby uskutečnily toto nové dílo, jestliže to je JEHO VŮLE.

16. června 1939, o svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, zavazuje se definitivně devět žen v přítomnosti biskupa z Marseille v "Misionářské unii malých sester sv. Kateřiny Sienské", která byla později nazvána "Unie Caritas Christi". Juliette Molland se stala první zodpovědnou Unie.

Po několika letech cítí Juliette hluboko v nitru, že její úloha jako spoluzakladatelky s P. Perrinem je skončena. Rezignuje na své místo zodpovědné a přenechává jiným odpovědnost řídit institut a učinit ho známým ve světě. Po tomto rozhodnutí žije své povolání v Caritas Christi v ústraní a tichu.

V roce 1979 umírá Juliette po dlouhé nemoci 6. srpna, o svátku Proměnění Páně. Odpočívá na hřbitově v Noves, ve svém rodišti.

V r. 2002 oslavily členky Caritas Christi po celém světě stoleté výročí od jejího narození.

Institut se rozšířil rychle do všech pěti kontinentů. Nyní existuje ve 40 zemích, mezi členkami velké různosti kultur, mentalit, životních prostředí, atd. Ale přes všechny tyto rozdílnosti jejich životního postavení cítí se všechny hluboce spojeny společným povoláním v Caritas Christi: Být přítomny a spojeny se všemi skutečnostmi světa "zůstávat v Boží lásce, aby Ho milovaly a působily k tomu, aby byl milován tam, kde jsou postaveny ... " (srv. 1. článek Pravidel).

P. J. M. Perrin, spoluzakladatel, podporoval a kněžsky doprovázel Caritas Christi po mnohá léta. Ve své službě ukazoval stále znovu a s naléhavostí na "nekonečnou Boží lásku ke všem lidem a na to, že všichni křesťané jsou povoláni ke svatosti".

Poslední léta svého života strávil - od mládí slabého zraku a mnohá léta slepý - u "Malých sester chudých" v Marseille a zemřel pokojně 13. dubna 2002 ve stáří 96 let. Je pohřben na hřbitově jeskyně "Sainte Baume".


DŮLEŽITÉ ŽIVOTNÍ ÚSEKY CARITAS CHRISTI

4. srpna 1937: Prvních deset se zasvěcuje Srdci Ježíšovu.

16. června 1939: Uskutečňuje se první donace před biskupem z Marseille.

Letnice 1944: Biskup z Marseille potvrzuje Konstituce "Unie Caritas Christi".

6. prosince 1950: "Unie Caritas Christi" je potvrzena jako institut diecézního práva.

19. března 1955: Dekretem Posvátné kongregace pro řeholníky se stává "Unie Caritas Christi" sekulárním institutem papežského práva.

19. března 1979: Posvátná kongregace pro řeholnice a sekulární instituty schvaluje obnovené konstituce Caritas Christi.


© 2019 Caritas Christi
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!